För City Optik Stockholm är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. City Optik Stockholm följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. City Optik Stockholm persondatapolicy avser att informera dig om vilken slags information som City Optik Stockholm samlar in och hur informationen används.

Denna persondatapolicy beskriver hur City Optik Stockholm AB, org.nr 556639-0299, med adress Drottninggatan 80, Stockholm behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta enligt GDPR.

1. Insamling av uppgifter om dig

City Optik Stockholm samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

 • Du bokar tid för en synundersökning online.
 • Du skickar ett meddelande till en av våra anslutna butiker / samarbetspartner och blir registrerad som kund i syfte att genomgå syntest och/eller köpa våra produkter eller tjänster.
 • Du ingår ett abonnemangsavtal med City Optik Stockholm
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller övrig marknadsföring, t.ex. genom deltagande i tävlingar eller kampanjer, inklusive via sociala medier som Facebook eller Instagram.
 • City Optik Stockholm samkör och utökar uppgifterna om dig via City Optik Stockholms interna system, City Optik Stockholms webbplats och/eller sociala medier, som Facebook eller Instagram.

 

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer).
 • Hälsouppgifter (uppgifter om din syn, t.ex. uppgifter om styrka på de valda produkterna).
 • Betalningsuppgifter i samband med ditt köp.
 • Din köphistorik
 • Inloggningsuppgifter på webbplatsen.
 • Uppgifter om din profil på webbplatsen, däribland personnummer, kreditkorts- och betalningsuppgifter, bokning av synundersökning, svar på frågeformulär m.m.
 • Meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation mellan dig och City Optik Stockholm.
 • Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Du kan läsa mer om City Optik Stockholm behandling av personlig information i samband med dina aktiviteter för webbplatsen i vår policy för cookies.

 

2. Syften med behandlingen av dina personuppgifter

City Optik Stockholm behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

 

 • Tillhandahållande av tjänster till dig.
 • Administration av kundrelationen.
 • För att kunna ge en bättre service.
 • Förbättring av City Optik Stockholm produkter och tjänster.
 • Kundundersökningar
 • Statistik och analys.
 • I samband med interna affärsprocesser, bl.a. bekräftelse av identitet och förebyggande av bedrägeri.
 • Marknadsföring, bl.a. sändande av nyhetsbrev och riktade marknadsföringsinsatser.
 • Övrig kommunikation med dig.

 

3. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

 • För att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att uppfylla ett avtal mellan City Optik Stockholm och dess anslutna butiker.
 • För att följa ett rättslig åtagande.
 • För att utföra en uppgift i samhällets intresse.
 • Mot bakgrund av ditt tidigare och uttryckliga samtycke, vilket ofta kommer att vara fallet i förhållande till behandlingen av dina hälsouppgifter och för användningen av dina uppgifter för marknadsföring.
 • Om de rör berättigade intressen och dessa väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sådana legitima intressen kan vara förbättrande av vår service, våra produkter eller tjänster, statistik och analys eller att svara på dina meddelanden.

 

Hälsouppgifter betraktas som känsliga uppgifter och City Optik Stockholm begränsar behandlingen av denna kategori av uppgifter så att behandling endast sker när det är nödvändigt i förhållande till syftet. Dina hälsouppgifter kan bland annat behandlas, om:

 

 • Behandlingen är nödvändig för att City Optik Stockholm ska kunna följa tillämpliga skyldigheter på hälsoområdet.
 • För att skydda dina vitala intressen i fall du inte kan ge ditt samtycke.
 • Uppgifterna är uppenbart offentliggjorda av dig.
 • City Optik Stockholm ska fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt krav.
 • Du tidigare har givit ett uttryckligt samtycke till detta.

 

4. Mottagare av dina personuppgifter

City Optik Stockholm har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för City Optik Stockholms räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt City Optik Stockholms skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå City Optik Stockholm.

I den omfattning som City Optik Stockholm lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

 

Dina personuppgifter kan exempelvis vidarebefordras till följande mottagare:

 • City Optik Stockholms centrala medlemsorganisation KlarSynt i Sverige AB.
 • Samarbetspartners, t.ex. Linsboxen och Resurs Bank.

 

5. Tidsperiod för förvaring av dina uppgifter

City Optik Stockholm kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från City Optik Stockholm kan du avregistrera dig från utskick. Länk för avregistrering bifogas alltid i utskicken vi gör. 

6. Behandling av dina uppgifter för användning till marknadsföring

Om du aktivt samtycker via en opt-in lösning, eller via svar på bekräftelsemejl, till att motta marknadsföringsmaterial från City Optik Stockholm, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din köphistorik, dina beteendedata (samlas in genom cookies på vår webbplats) eller andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av City Optik Stockholms tjänst.

7. Dina rättigheter

City Optik Stockholm har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be City Optik Stockholm om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till City Optik Stockholm, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

 

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig:

 • Ifall de uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt patientdatalagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att upphöra bearbeta personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan under punkt 8. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av City Optik Stockholm och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

www.datainspektionen.se

8. Dataskyddsombud (DPO)

City Optik Stockholm har utsett ett dataskyddsombud, som du kan kontakta angående alla frågor om City Optik Stockholms behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns nedan. 

Åsa Vikström

Tel: 08-791 75 70

E-post: info@cityoptik.se 

9. Länkar

Denna policy är endast tillämplig på cityoptik.se. Cityoptik.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. City Optik Stockholm tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. Ändringar av denna persondatapolicy

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. City Optik Stockholm förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på cityoptik.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.